Journal Tenace 24/08/2022

Version francophone en bas
 
NL
 
Vrienden,
 
’t Is hoog tijd dat de Tenace nog eens uit gaat varen.
 
Van 4 september tot en met 2 oktober ligt de boot aangemeerd in Brussel, zoals gewoonlijk aan de Materialenkaai.
 
Om een puntje te zuigen aan deze hete zomer vol knaldrang, maar ook om een mooi punt te zetten achter onze jarenlange samenwerking met Allee du Kaai. Zij verhuizen volgend jaar naar een andere lokatie en daar is helaas geen water voor de Tenace om aan te meren.
 

Het wordt dus een speciale editie en we kijken ernaar uit om al die Brusselse vrienden weer te zien.
 
Een deel van het programma is nog onder constructie maar dit kan u alvast verwachten :
 
Zondag Tenacedag blijft een traditie die we in stand houden, want nu de kerken leeg lopen moet een mens toch nog ergens een houvast hebben op zondag, nietwaar?
 
 
Een fietstocht én een wandeltocht door Brussel onder begeleiding van BrukselBinnenstebuiten rond het thema leegstand in Brussel: wat gebeurt ermee en wie geniet ervan? Kansen voor de buurt of gentrificatie? Leer leegstandsinvulling kennen in Laken, Molenbeek en Anderlecht.
 
In de boot vind u ook allerlei brochures van Brukselbinnenstebuiten voor inspirerende wandelingen door Brussel waarmee u andere facetten van deze bruisende stad kan verkennen dan de door Manneke Pis platgepiste paden.
 
(Fietstocht 4 september 14u-18u / wandeltocht 18 september 14u-18u)
 

Plat du Jour
elke zondag weer een mooi bord vol aardse genoegens voor een betaalbare prijs.
 
De Eentonige Fanfare (Zondag 4 september 20u)
 
Neem deel aan dit experiment met een instrument of met uw eigen stem en uw eigen kiestoon die u telkens 10 seconden kan aanhouden. Begin alvast maar uit te zoeken welke toonhoogte u het beste ligt en geef zo uw persoonlijke noot aan de Eentonige Fanfare! Een dirigent zal deze Fanfare in geluidsgolven over het kanaal laten rollen en ook Boot Tenace zet zijn toon erbij.
 
More Indian Less Cowboys (hele maand september: workshops elke woensdag 14u-18u – voorstelling woensdag 28 september 20.30u)
 
Een project van Rose Van De Leest en Thierry Lavender die hiermee een hele maand september inresidentie zijn in de ruimte AntiTaxis rechtover de Tenace.
 
Jarenlang verzamelden zij bizarre aangespoelde personages uit de plastic soup aan de Schelde die het recht opeisen te leven in hun eigen subcultuur. Zij bouwden een reizend reservaat voor deze creaturen in hun vertrouwde materialen: plastic afval waar de Schelde-oevers vol van liggen.
 
Door dit landschap tuft een treintje met een minicamera die een roadmovie maakt in dit vreemdsoortig landschap. Een roadmovie die tijdens de voorstelling op het einde van de residentie met live music wordt begeleid.
 
In de aanloop van deze voorstelling is de installatie elke woensdag open voor bezoek. Er zijn dan ook workshops voorzien voor nieuwe creaties met plastic afval.
 
 
Opendeurdag en Rommelmarkt bij Allee du Kaai (zaterdag 18 september 10u-18u)
met expo More Indians Less Cowboys en Bar Tenace
 
Latin Flowers: (Zaterdag 24 september 15.30u)
 
Wandeling langs het kanaal van Boot Tenace naar NGHE médiathèque in de Mariniersstraat.
 
Clément en Fransesca van NGHE begeleiden u vanop het bootje Buratinas en zingen daarbij een lieflijke hymne aan de flora op de kaaimuren van het kanaal. En die kan u zowaar op uw eigen meegebrachte transistor ontvangen, oh wonderlijke techniek!
 
Aanvullend programma en bar in de Médiathèque bij aankomst.
 
Vlaams voor Beginners (Elke donderdag in september 16u-18u)
 
Oefenen met converseren in het Nederlands. Al was het maar om Bart De Wever tegen te kunnen spreken als hij België weer eens wil splitsen. Met koffie en koekskes. Zowel beginnelingen als gevorderden, wij helpen elkaar over de taalgrens heen naar een verenigd België!
 
Mmv Het Huis van Nederlands. www.huisnederlandsbrussel.be

Bodies of Knowledge
(Woensdag 14 september 14u-18u))
 
Dit semi-nomadisch gezelschap verzamelt kennis op straat om door te geven. Voor al wat u niet kan leren op school kan u bij hen terecht, maar u kan ook uw eigen kennis delen. https://www.bodiesofknowledge.be/
 
Wild Classical Music Ensemble (Zondag 2 oktober 20u)
 
De kers op de taart om af te sluiten, niet te missen dus!
 
Een band waarvan het grootste deel bestaat uit mensen met een beperking onder leiding van de Brusselse muzikant Damien Magnette. Die mentale beperking slaat geenszins op hun talent om voluit te gaan voor een wild muzikaal feest, een pletwals die u van uw sokken blaast. Mis deze fantastische experimentele rockband zeker niet!
 
 
En over al wat er nog bij gaat komen laten we u op tijd iets weten, maar kom alvast op 4 september naar Boot Tenace om samen met ons plannen te maken voor Import/Export van Experimentele Zaken van Diverse Aard!
 
Tot gauw,
 
Uw reporter ter plaatse, Mme Belga
 
Met steun van Brussel Polsslag
 
__________________________________________________________________________
 
FR
 
Amigos,
 
Il est grand temps que le Tenace reparte.
 
Du 4 septembre au 2 octobre, le bateau sera amarré à Bruxelles, comme d’habitude au Materialenkaai.
 
Pour dessiner un beau point de cet été chaud, mais aussi pour mettre fin en beauté à nos nombreuses années de collaboration avec l’Allée du Kaai. Ils déménageront l’année prochaine et malheureusement il n’y a pas d’eau pour que le Tenace puisse s’y amarrer.
 
Ce sera donc une édition spéciale et nous avons hâte de revoir tous ces amis bruxellois.
 
Une partie de la programmation est encore en construction, mais mais attendez-vous déjà aux
 
Les Dimanches du Tenace
 
reste une tradition que nous maintenons, car maintenant que les églises se vident, une personne doit encore avoir quelque chose à quoi se raccrocher le dimanche, non ?

La Fanfare Monotone (dimanche 4 septembre, 20h)
Participez à cette expérience avec un instrument ou avec votre propre voix et votre propre tonalité que vous pouvez maintenir pendant 10 secondes à la fois. Commencez à déterminer quel pitch vous convient le mieux et donnez votre note personnelle à la fanfare monotone ! Un chef d’orchestre laissera cette Fanfare rouler sur le canal en ondes sonores et Boot Tenace donnera également le ton.

Une balade à vélo et un tour à pied à travers Bruxelles guidés par BrukselBinnenstebuiten sur le thème de la vacance des bâtiments à Bruxelles : qu’en est-il et qui en profite ? Opportunités pour le quartier ou gentrification ? Découvrez les offres d’emploi à Laeken, Molenbeek et Anderlecht.
Dans le bateau, vous trouverez également toutes sortes de brochures de Brukselbinnenstebuiten pour des promenades inspirantes à travers Bruxelles avec lesquelles vous pourrez explorer d’autres facettes de cette ville vibrante que les chemins aplanis pissé par le Manneken Pis.
(Tour à vélo 4 septembre 14h-18h / Tour à pied 18 septembre 14h-18h)
 
Plat du Jour tous les dimanches une belle assiette pleine de plaisirs terrestres pour un prix abordable.
La Fanfare Monotone (dimanche 4 septembre, 20h)
Participez à cette expérience avec un instrument ou avec votre propre voix et votre propre tonalité que vous pouvez maintenir pendant 10 secondes à la fois. Commencez à déterminer quel pitch vous convient le mieux et donnez votre note personnelle à la fanfare monotone ! Un chef d’orchestre laissera cette Fanfare rouler sur le canal en ondes sonores et Boot Tenace donnera également le ton.
 
More Indian Less Cowboys (tout le mois de septembre : ateliers tous les mercredis de 14h à 18h – représentation mercredi 28 septembre à 20h30)
Un projet de Rose Van De Leest et Thierry Lavender, qui résideront dans l’espace AntiTaxis en face du Tenace pendant tout un mois de septembre.
Pendant des années, ils ont collectionné des personnages bizarres rejetés dans le plastic soup de l’Escaut qui revendiquent le droit de vivre dans leur propre subculture. Ils ont construit une réserve itinérante pour ces créatures dans leurs matériaux familiers : les déchets plastiques qui remplissent les rives de l’Escaut.
Un train avec une mini caméra traverse ce paysage, faisant un road movie dans ce paysage étrange. Un road movie accompagné de musique live lors de la représentation de fin de résidence.
En amont de cette représentation, l’installation est ouverte aux visiteurs tous les mercredis. Des ateliers sont donc prévus pour de nouvelles créations avec des déchets plastiques.
 
Journée portes ouvertes et Brocante Allée du Kaai (samedi 18 septembre 10h-18h)
avec exposition More Indians Less Cowboys et Bar Tenace
 
Latin Flowers: (samedi 24 septembre 15.30h)
Promenade le long du canal de Boot Tenace à la médiathèque NGHE de la rue Mariniers.
Clément et Fransesca de NGHE vous accompagnent depuis le bateau Buratinas en chantant un bel hymne à la flore sur les quais du canal. Et vous pouvez en fait le recevoir sur votre propre transistor, oh merveilleuse technique !
Programme complémentaire et buvette à la Médiathèque à l’arrivée.
 
Vlaams voor Beginners (tous les jeudis de septembre de 16h à 18h)
Entraînez-vous à converser en néerlandais. Ne serait-ce que pour pouvoir contredire Bart De Wever s’il veut à nouveau scinder la Belgique. Avec café et koekskes. Débutants et avancés, nous nous entraidons à travers la frontière linguistique vers une Belgique unie !
Mmv La Maison des Hollandais. www.huisnederlandsbrussel.be
 
Bodies of Knowledge (mercredi 14 septembre 14h-18h))
Cette organisation semi-nomade collecte des connaissances dans la rue pour les transmettre. Vous pouvez les contacter pour tout ce que vous ne pouvez pas apprendre à l’école, mais vous pouvez aussi partager vos propres connaissances.
 
 
Wild Classical Music Ensemble (dimanche 2 octobre 20h)
La cerise sur le gâteau pour finir, alors n’hésitez pas !
Un groupe composé majoritairement de personnes handicapées, emmené par le musicien bruxellois Damien Magnette. Cette limitation mentale ne fait nullement référence à leur talent à tout mettre en œuvre pour un festin musical endiablé, un rouleau compresseur à vous époustoufler. Ne manquez pas ce fantastique groupe de rock expérimental !
 
 
Et nous vous informerons à temps de tout ce qui sera ajouté, mais venez à Boot Tenace le 4 septembre pour planifier avec nous l’import/export d’affaires expérimentales de toutes sortes !
À bientôt,
Votre reporter sur place, Mme Belga
 
Avec support de Brussel Polsslag