Journal Tenace 26/11/2019

(version francophone en bas)

Dag Vrienden van Boot Tenace,

’t Is weer een tijd geleden dat er nog nieuws was van Boot Tenace sinds die aan de horizon verdwenen is, maar ge weet hoe dat gaat met goeie vrienden: ge ziet elkaar een hele tijd niet maar bij de eerste ontmoeting pakt ge de draad weer op.

Waar waren we gebleven?

De voor augustus laatstleden geplande DIY cruise was dus in het water gevallen omdat de Tenace aan de voordeur van Henegouwen met zware motorproblemen in panne is gevallen. En daar zijn we nog steeds niet mee klaar. We hebben de hele motorkamer opgeknapt en zijn nog volop op zoek naar betaalbare motordelen. Maar het komt goed, wees gerust, en ondertussen rijpt de DIY Cruise Tenace verder om klaar te zijn tegen dat het weer zomert.

Oei, zal u zeggen, dan ligt de Import/Export van Experimentele Zaken van Diverse Aard ondertussen helemaal stil?

Niets is minder waar. Want De Blikfabriek, een vrijzone in een leegstaande blikfabriek  in Hoboken (Antwerpen) heeft ons een tijdelijk forum voor onze Zaken aangeboden, en wie graag naar Boot Tenace komt zal zeker ook graag naar de Blikfabriek komen.

Op donderdag 5, 12, 19 december vind u dus een ambassade van Boot Tenace in De Blikfabriek.

De eminente huiskok Pirre maakt  dan telkens voor u een Plat du Jour om 19u en Saar Van De Leest, u welbekend van de programmatie op Boot Tenace, stelt onze muzikale import voor.

do 5 dec: BOW – hedendaags strijk quintet
do 12 dec: VAL MACÉ – uitvinder & bouwer van nieuwe instrumenten bespeeld zijn eigen creaties
do 19 dec: ZWERM – electrische gitaren kwartet

En ondertussen maken we u warm voor het weekend van 20 tem 22 december, want dan lachen we, samen met de Blikfabriek en u de donkere dagen uit in een Tijdelijk Centrum voor Geestverlichting. Het programma is nog volop under construction, Maar dit staat er alvast op:

Zelfuitgevonden rituelen geïnspireerd op tijden toen de dieren nog spraken onder muzikale begeleiding. Zaterdag 21/12. Vanaf 19u.
-Matrose die een reuzebuche of joelblok  bricoleert. Doorlopend.
He Himselve He cooks, documentaire met goddelijke smaken en geuren door Philippe Witjes met aansluitend Volxkeuken. Vrijdag 20/11 vanaf 18u.
-Het Instituut voor Volkswarmte uit Gent met verhalen in de Sauna en warme voetenbad. Doorlopend.
Lego Family, datingbureau voor Familieleden. Doorlopend. (zie bijlage!)
-Groot Lego Familyfeest voor alle deelnemers.Zondag 22/12 vanaf 19u (Inschrijven kan elke donderdag en tem Zondag 22/12-15u.)
Café Chantant . Zondag 22/12 vanaf 20u.

Voor details ivm programmatie en coördinaten Blikfabriek: www.blikfabriek.be of www.boottenace.be .

Beitel het dus even in uw agenda want we kijken ernaar uit om u weer te zien:
Donderdag 5, 12 en 19 december vanaf  19u

Van vrijdag 20 tem 22 december:
Boot Tenace in De Blikfabriek, Krugerstraat, 206 2660 Hoboken!!!

 See you soon!
Uw reporter ter plaatse,

Mme Belga

————————————————————————————————————————-


Bonjour les amis de Boot Tenace,

Cela fait un moment que les nouvelles de Boot Tenace ont disparu depuis sa disparition à l’horizon, mais vous savez comment cela se passe avec de bons amis: on ne se voit pas longtemps, mais à la première réunion, on reprend le fil sur.

Où sommes-nous passés?

La croisière de bricolage prévue pour le mois d’août dernier était donc tombée à l’eau car le Tenace situé à la porte du Hainaut était tombé en panne en raison de graves problèmes de moteur. Et nous n’en avons toujours pas fini avec ça. Nous avons rénové l’ensemble de la salle des machines et sommes toujours à la recherche de pièces de moteur abordables. Mais tout ira bien, rassurez-vous, et entre-temps, le bricolage Cruise Tenace continue de mûrir pour être prêt d’ici l’été.

Oups, direz-vous, alors l’Import / Export des Affaires Expérimentales de Sorte Divers s’est complètement arrêtée?

Rien n’est moins vrai. Parce que De Blikfabriek, une Zone  Autonome Temporaire située dans une ancienne usine des conserves à Hoboken (Anvers) nous offre un forum temporaire pour nos affaires, ceux qui aiment bien Boot Tenace vont certainement également aimer Blikfabriek.

Les jeudi 5, 12 et 19 décembre, vous trouverez une ambassade de Boot Tenace à De Blikfabriek.

L’éminent chef cuisinier Pirre vous prépare chaque Jeudi un Plat du Jour vers 19 h et Saar Van De Leest, bien connu pour sa programmation sur Boot Tenace, présente notre import musique vers 20h.

Jeu. 5 déc: BOW – quintette à cordes contemporain
Jeu. 12 déc: VAL MACÉ – l’inventeur et le constructeur de nouveaux instruments joue ses propres créations
Jeu. 19 déc.: ZWERM – quatuor de guitares électriques

Et pendant ce temps, nous vous réchauffons pour le week-end du 20 au 22 décembre, car nous allons donc rire, avec le Blikfabriek et vous, des jours sombres dans un Centre Temporaire d’Eveil Spirituel. Le programme est encore en construction, mais onvous dévoile déjà :

Rituels auto-inventés inspirés par les moments où les animaux parlaient encore sous la direction musicale. Samedi 21 décembre. À partir de 19h.
-Matrose qui brique un bloc de buche géant. Continu.
He Himselve He cooks, documentaire aux goûts et aux odeurs divins de Philippe Witjes, suivi de Volx Kitchen. Vendredi 20/11 à partir de 18h.
-Institut de chaleur populaire de Gand avec histoires dans le sauna et bain de pieds chaud. Continu.
Lego Family, agence de rencontres pour les membres de la famille. Continu. (voir pièce jointe!)
-Grande fête de Lego Family pour tous les participants. Dimanche 22/12 à partir de 19h (inscription possible tous les jeudis et dimanches de 22h à 12h)
Café Chantant. Dimanche 22/12 à partir de 20h.

Pour plus de détails sur la programmation de jour à jour et les coordonnées de Blikfabriek: www.blikfabriek.be ou www.boottenace.be.

Alors, inscrivez-le dans votre agenda car nous avons hâte de vous revoir:
Jeudi 5, 12 et 19 décembre à partir de 19h

Du vendredi 20 décembre au 22 décembre:
Bateau Tenace à De Blikfabriek, Krugerstraat, 206 2660 Hoboken !!! 

A Bientôt !
Votre reporter surplace,

Mme Belga