Journal Tenace 15/06/2019

(version francophone en bas)

Beste Vrienden van Boot Tenace,

Drie weken kort zijn we Randgemeente geweest van het kinderdorp Stormkop, , een nog onbezoedeld plekje met een zilte smaak aan de voormalige droogdokkensite op het Antwerpse Eilandje. Gedreven mensen met een open geest, die Stormkoppen, de kinderen mogen zich gelukkig prijzen met zulke onderdanen. Samen met hen hebben we ons met plezier uitgesloofd om die koters en hun gevolg een onvergetelijke dag te bezorgen.

Wat ons betreft was het improviseren omdat, om duistere veiligheidsregels, we in Antwerpen geen publiek aan boord mogen ontvangen. Dus hebben we een leegstaande hangar die naar ons lonkte tijdelijk in gebruik genomen om de eerste fase van de Randgemeente uit te vinden. Gelukkig was de samenwerking met Stormkop een inspirerende hulp, aanstekelijk ook voor de bezoekers die niet te beroerd waren om een handje toe te steken.

Als buur kregen we de Zilte Zeetuin, een proefproject voor zeewierteelt in het droogdok, die we dan ook meteen hebben ingelijfd op het Forum voor Experimentele Zaken van Diverse Aard.

En onze zuiderburen uit Clabecq kwamen aanzetten met een roeiboot voor  12 personen volledig gemaakt uit petflessen en een brandnetel-laboratorium die uw hele apotheek kan vervangen en nog lekker is ook.

U begrijpt dat het Forum voor Experimentele Zaken die dagen goed heeft gefloreerd. Dit alles in bij momenten stormachtige weersomstandigheden. Maar zoals het in ’t groot bij Stormkop op de gevel staat geschreven: SOMS MOET GE WACHTEN TOT DE WIND U VANGT.

En de koters ware dik content met het werk van hun onderdanen. Ze mochten hun lastige ouders droppen in de volwassenencrèche van de Randgemeente zodat ze van het gezeur afwaren, want bij Stormkop is het heerlijk gevaarlijk, zo lijkt het toch.

Het dagverbijf voor ouders was een Cruise Terminal, en dat helemaal gratis. Die brave ouders kregen daartegenover wel een heleboel reclame te slikken zoals dat vaak gebeurt bij gratis vermaak.

Reisbureau De Vage Bond, gespecialiseerd in Experimentele Reizen, had er zijn tenten opgezet als droomvoorstelling van de Tenace Cruise, die in de maand augustus als fiets- en wandelvakantie door Henegouwen zal zwerven met de Tenace als bezemboot. Niemand ontsnapte aan de wervende uitleg over het project, alhoewel sommige ouders toch wegliepen maar gelukkig toch tijdig bij de kraag werden gevat en in een tent werden opgesloten tot de kinderen hen kwamen halen.

Maar de meeste ouders luisterden braaf, en probeerden zelfs enkele lokale experimentele reisformules uit: de 15 minutenreis, de vierkantemeter-reis, de mindtravelling etc.

Tijdens ons verblijf werd er ook eerste episode van de podcast in elkaar gestoken: een antropologisch onderzoek naar hoofdgemeente Stormkop, met interviews, sfeeropnames en een muzikaal sausje van enkele voortreffelijke muzikanten uit het Tenace-netwerk. Zo kan ook wie er niet bij kon zijn met ons mee nagenieten achteraf.

En nu zijn we op weg naar de tweede fase van Randgemeente/Banlieue: Allee du Kaai, een dorp in Brussel.

Morgen zondag 16 juni beginnen we eraan en u bent van harte welkom op de volxkeuken om 19u gevolgd door een optreden van DonKapot.

See you soon!

Uw reporter ter plaatse,
Mme Belga

————————————————————————————————————————

Chers amis de Boot Tenace,

Depuis trois semaines, nous sommes Randgemeente/Banlieue du village d’enfants Stormkop, un endroit encore préservé au goût salé sur l’ancien site de cale sèche d’Eilandje à Anvers. Motivés par l’esprit ouverte des gens de Stormkop, les enfants peuvent être content avec tels fonctionnaires. Ensemble avec eux, nous avons fait de notre mieux pour offrir à ces gamins et à leur entourage une journée inoubliable.

En ce qui nous concerne, il s’agissait d’une improvisation car, pour des règles de sécurité obscures, nous n’avons pas le droit de recevoir un public à bord à Anvers. Nous avons donc utilisé temporairement un hangar vide qui nous a incités à inventer la première phase du Randgemeente/Banlieue. Heureusement, la coopération avec Stormkop a été une aide inspirante, également contagieuse pour les visiteurs qui n’étaient pas peur de donner un coup de main.

En tant que voisin, nous avons lancé le projet pilote Zilte Zeetuin, destiné à la culture des algues en cale sèche, que nous avons immédiatement intégré au Forum des Affaires Expérimentales de Sorte Diverse.

Et nos voisins du sud de Clabecq sont arrivés avec un bateau à rames pour 12 personnes entièrement composé de bouteilles en PET et un laboratoire d’ortie pouvant remplacer toute votre pharmacie et c’est génial.

Vous comprenez que le Forum des affaires expérimentales a bien prospéré durant ces jours. Tout cela dans des moments de tempête. Mais comme il est écrit sur la façade de Stormkop: PAR TEMPS, IL FAUT ATTENDRE JUSQU’À LE VENT T’ATRAPPE.

 

Et les gamins étaient très satisfaits du travail de leurs fonctionnaires. Ils ont été autorisés à déposer leurs parents gênants dans la crèche pour adultes du Randgemeente afin d’arrêter les gémissements, car à Stormkop, cela semble merveilleusement dangereux.

La pause quotidienne pour les parents était un Cruise Terminal, et tout cela gratuitement. D’autre part, ces bons parents ont eu beaucoup de publicité  à avaler, comme c’est souvent le cas avec les divertissements gratuits.

L’agence de voyage De Vage Bond, spécialisée dans les voyages expérimentaux, y avait installé ses tentes comme une représentation de rêve de la croisière Tenace, qui se promènera dans le Hainaut en août sous la forme de vacances à vélo et à pied, avec le Tenace comme bateau à balai.

Personne n’a échappé à l’explication promotionnelle concernant le projet, bien que certains parents se soient encore enfuis mais, heureusement, ils se sont fait attraper par le collier à temps et ont été enfermés dans une tente jusqu’à ce que les enfants viennent les chercher.

Mais la plupart des parents ont écouté attentivement et ont même essayé des formules de voyage expérimentales locales: le voyage de 15 minutes, le voyage par mètre carré, le voyage de l’esprit, etc.

Au cours de notre séjour, le premier épisode du podcast a été mis sur pied: une enquête anthropologique sur la principale municipalité de Stormkop, avec des interviews, des enregistrements atmosphériques et une sauce musicale d’excellents musiciens du réseau Tenace. De cette façon, quiconque ne pourrait pas être avec nous peut se souvenir de nous après.

Et maintenant nous nous dirigeons vers la deuxième phase du Randgemeente / Banlieue: Allee du Kaai, un village bruxellois.

Demain, dimanche 16 juin, nous allons commencer et vous êtes les bienvenus au table d’hôtes vers 19 heures, suivi d’une performance de DonKapot.

Pour le programme complet et plus d’informations: suivez-nous sur FB Boottenace ou www.boottenace.be.

A bientôt!

Votre journaliste sur place,

Mme Belga