nieuws van/des courants de Mme Belga

(version francophone en bas)

Beste Vrienden,

Tenace on Tour is afgerond. We wilden nog graag wat blijven omdat we nog lang niet uitgekeken zijn op deze boeiende stad, maar we hebben ons te houden aan de verordeningen van, jawel, alweer de havenautoriteiten die het nu eenmaal, net als in Antwerpen, niet begrepen hebben op boten die wel eens een veeg zouden kunnen betekenen op het toekomstplaatje dat dure projectontwikkelaars hebben voorgetekend. Maar hier, anders dan in Antwerpen, staat tenminste het stadsbestuur wèl open voor een passage van de Tenace in de toekomst.

De dagen schuiven naar de herfst toe, en de afgelopen weken was Oostende wisselend een schaterlach van zon of een stad met vijftig tinten grijs, negen verlopen hoerenkotjes rood en maar één zekerheid, een paal boven water: de vuurtoren die ons de weg wijst naar onze thuis: de Tenace.

Alle badgasten zijn weer netjes opgeborgen in werk en school en Oostende wordt weer een woon-Oostende, met pateekesmadammen op de dijk en getaande visserskoppen in de kroeg, met local heros en loosers, waar grandeur en verloedering met elkaar vervlochten zijn. Knokke is m’as-tu-vu, Oostende is je-sais-pas-quoi.

We hebben hier in elk geval kennis gemaakt met hartelijke Vrienden, beste Buren en interessante Passanten, relaties waarmee we bijlange nog niet zijn uitgepraat quoi.

Maar er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Alleen weten we nog niet naar waar.

Uiteraard willen we van onze reis graag verslag uitbrengen en de plaat Tenace on Tour voorstellen in onze thuishaven Antwerpen, maar de Havenreus eist nog steeds zijn tol die we nooit ofte nimmer kunnen en willen betalen omdat het pure afzuip is, een veelvoud van het totale liggeld dat we in heel België betaalden voor nog geen fractie van dienstverlening waar we elders op konden rekenen.

Wij accepteren het niet dat er op die powerpointpresentatie van het Eilandje geen plaats is voor een Forum voor Experimentele Zaken van Diverse Aard, met alle respect voor de grootse plannen aldaar, laat nog een b’tje ruimte over voor Vrienden, Buren en Passanten die er al waren toen er nog geen kat naar het Eilandje omkeek, behalve onze Willy natuurlijk. A suivre/Word vervolgd.

Voorlopig varen we dus in transit op de terugweg naar Antwerpen, met als eerste bestemming Brugge, en de hoop dat we daar een paar weken terecht kunnen in afwachting dat ze in Antwerpen op betere gedachten komen. We houden u in elk geval op de hoogte.

Mme Belga, uw reporter ter plaatse.

PS. Indien U geen verder nieuws over de Tenace wenst te ontvangen, stuur dan deze mail terug en we schrappen u uit onze maillijst.


Vertaalgrens————————————————————–Frontière linguistique 

Chérs Amis,

Tenace on Tour est arrondi. Le Tenace voulait encore rester jus’qu’au fin du mois afin d’explorer encore plus cette ville intéressante mais les autorités du port sont pas d’accord. Même qu’à Anvers ils ont peur pour des tâches que des bateaux comme le Tenace peuvent faire sur le plan que les développeurs du projet port plaisire chique ont déjà dessiné ici. Mais au moins ici on est bienvenu pour un autre passage en futur par le gouvernement de la ville Ostende.

Les jours se bougent vers l’automne. l’Un jour Ostende baigne dans le soleil comme un rire éclatant, l’autre jour c’est une ville avec cinquante nuances de gris, neuf nuances de rouge des bordèles expirès avec qu’une certitude , un blanc hors de doute: la phare de mer qui nous montre le chemin au Tenace, le chez nous.

Les baigneurs, les touristes sont retournés au travail et à l’école et les habitant reprennes leur vie à Ostende, avec les vieux dames dans les tavernes au digue, les tawny têtes pêcheurs dans les pubs, les héros locals et les loosers de la nuit, à Ostende le grandeur et la dégradation marchent main en main. Knokke c’est m’as-tu-vu, mais Ostende c’est je-sais-pas-quoi.

La mer d’Ostende est un achèvement appropriè de notre exploration de la Belgique, plein des bons Amis, des Voisin acceuillants et de Passants intéressants qu’on va certainement revoir en futur.

Le temps de partir est alors venu, même si on sait pas déjà ou aller on va prendre direction Anvers.

Evident qu’ on veut rapporter les résultats de notre voyage et presenter le vinyl Tenace on Tour dans notre port d’atache Anvers, mais le géant du port d’Anvers exige de nous un superpéage qu’on peut et qu’on veut jamais payer, car c’est fort exploité, un multiple de la somme totale qu’on a payé dans la Belgique entier pour une fraction de service qu’on a reçu ailleurs.

Nous accepterons pas qu’il reste pas de place sur l’eau d’Anvers pour un Forum des Affaires Experimentales de Sorte Divers. Avec tous respect pour les gros plans sur le Eilandje, laisez encore un peu de place dans ce presentation Powerpoint pour les Amis, Voisins et Passants qui étaient déjà là quand personne, même pas un chat, était interessé dans ce quartier du port, sauf Willy naturellement. A suivre/Word vervolgd.

En attendant que le port d’Anvers change d’idee on essaie de passer qq semaines en transit à Bruges. On vous tient au courant.

Mme Belga, reporter surplace.

(traduction imparfait par Mme Belga, car Dr Belgo, notre reporter francophone est en congé, en prison, qui sait?)

PS. En cas que vous préférez de ne reçevoir plus des nouvelles du Tenace, effacez-vous de notre mailinglist par nous renvoyer ce mail.