Journal Tenace 16/03/2019

(Version Francophone en bas)

Hallo!

Het was geen weer om een hond door te jagen vorige zondag voor de wekelijkse Randgemeenteraad, maar gelukkig werkt de Randgemeente/Banlieue niet met honden maar met helden en daarvan was het de hele middag een komen en gaan bij de keukenkachel in de boot. Ook de rest van de week kwam er enthousiaste respons op het project en dat is inspirerend en bemoedigend.

Het eerste wetsvoorstel voor de grond/waterwet van de Randgemeente, nl dat iedereen vrij is een rol te spelen in de Randgemeente/Banlieue met de nadruk op spelen werd unaniem goedgekeurd, al werd er geopperd dat daar in de toekomst misschien een clausule kan worden aangebreid “met uitzondering van …” voor het geval er platte commercanten, grootwarenhuisketens, zakkenvullers, greenwashers e.d. zouden opdagen om het project te kapen. Maar voorlopig zijn die nog niet in zicht.

Het debat over het gebruik van de openbare ruimte is erg levendig, vooral in Brussel en het is dan ook niet verwonderlijk dat organisaties zoals Pulse, City-Mined, Vakantie zonder Vliegen, TomorrowNowMovement, K.A.K., Allee du Kaai etc. het project Randgemeente/Banlieue genegen zijn.

Tijd om voort te doen, zou ik zeggen. Wij, van Boot Tenace, zijn volop aan het scouten om geschikte aanlegplaatsen te vinden op het traject Antwerpen-Brussel-Charleroi. Aanmeerplaatsen met terreinen waar niet alleen kan gebricoleerd worden aan allerlei Experimentele Zaken van Diverse Aard maar ook om vakantie te vieren, zodat zowel inwoners als toeristen hun draai kunnen vinden in de Randgemeente/Banlieue. Tips hiervoor altijd welkom!

Nu vrijdag internationale klimaatbetoging in Brussel! Dan gaan we eens een Experimenteel Zaakje van Diverse Aard uittesten op haalbaarheid: de Protestshop, recuperatie en uitleendienst voor protestborden. Het zou een hoop gesjouw en afval besparen als die na afloop van een betoging weer inwisselbaar zijn. Mocht u het inzamelpunt op de betoging van vrijdag missen kan u nog altijd uw protestbord of spandoek inleveren bij Boot Tenace aan de Materialenkaai tegenover Tour &Taxis. Tot 19u kan u daar terecht, daarna vind u ons in café De Walvis voor een concert van Val Macé, deelnemend artiest aan Randgemeente/Banlieue.

Maar voor wat betreft Randgemeente/Banlieue wat te bespreken heeft of wil weten wat er zoal besproken wordt:

Welkom op
de wekelijkse Openbare Randgemeenteraad op zondag vanaf 14u!
Allee du Kaai, Havenlaan 53, 1000 Brussel.

Vriendelijke groeten van uw correspondente ter plaatse,
Mme Belga

———————————————————————————————————————–

FR

Bonjour!

Le temps de Dimanche passé était trop moche pour sortir son chien, mais heureusement Randgemeente / Banlieue ne travaille pas avec des chiens mais avec des héros de qui c’était un un va et vient tout l’après-midi à côté de la poêle bien chaud en cuisine du Tenace.

Le reste de la semaine a également reçu une réponse enthousiaste au projet, ce qui est inspirant et encourageant.

Le premier article de la constitution de Randgemeente/Banlieue, à savoir que chacun est libre de jouer un rôle dans la Randgemeente / Banlieue, l’accent étant mis sur « jouer », a été approuvé à l’unanimité, bien qu’il ait été suggéré qu’une clause puisse y être ajoutée à l’avenir “À l’exception de …” dans le cas où des marchandeurs commercials, des chaînes de grands magasins, des greenwashers, des promoteurs de Redbull etc. se présenteraient pour infiltrer le projet. Mais pour le moment, ils ne sont pas encore visibles.

Le débat sur l’utilisation de l’espace public est très animé, en particulier à Bruxelles et il n’est donc pas surprenant que des organisations telles que Pulse, City-Mined, Holiday without Flying, TomorrowNowMovement, KAK, Allee du Kaai, etc., sont affectueux vers le projet Randgemeente / Banlieue .

Continuons alors. Chez Boot Tenace, on s’occupe à la recherche des terrains appropriées

à côté du canal sur la ligne Anvers-Bruxelles-Charleroi. Des lieux ou non seulement le Tenace (entre autres) peut amarrer mais ou il y a aussi posibilité de bricoler aux Affaires Experimentales de Diverse Sorte, même que célébrer des vacances, afin que les résidents et les touristes puissent trouver leur chemin dans  Randgemeente / Banlieue. Des bons idées toujours bienvenues!

Vendredi, manifestation internationale sur le climat à Bruxelles! Nous testerons ensuite la faisabilité d’une petite Affaire Expérimentale de Diverse Sorte: le Boutique Contestation, le service de récupération et de prêt pour les banières et pancartes de contestation. Cela permettrait d’économiser beaucoup de bagages et de déchets s’ils étaient à nouveau échangeables après la fin d’une manifestation. Si vous manquez le point de collecte lors de la manifestation du vendredi, vous pouvez toujours déposer votre pancarte ou bannière de protestation à Boot Tenace sur le Materialenkaai en face de Tour & Taxis. Vous pouvez y aller jusqu’à 19 heures, puis nous trouver au café De Walvis pour un concert de Val Macé, artiste participant à Randgemeente / Banlieue.

Mais pour ceux qui veulent proposer, discuter à propos du projet Randgemeente/Banlieue, ou se renseigner plus :

Bienvenues au
Conseil Communal Public de Randgemeente/Banlieu chaque dimanche à partir de 14h!
Allée du Kaai, Havenlaan 53, 1000 Bruxelles.

Amitiés,
Votre correspondente surplace,
Mme Belga